Vi säkerställer din leveransförmåga


Nokas bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att ge företag och individer möjligheten att göra affärer på en rättvis spelplan. Vi arbetar proaktivt, i nära dialog med dig som kund, för att skapa värde i er verksamhet och för att skapa förutsättningar för trygga affärer.

 

Ett heltäckande erbjudande inom bevakning, säkerhet och service förbättrar din förmåga att bedriva er verksamhet och upprätthålla er leveransförmåga. Vi arbetar både strategiskt, övergripande och på operativ nivå och agerar både förebyggande och på incidenter. Med kompetenta och engagerade medarbetare skapar vi värdefull säkerhet för dig. 


Genom att identifiera, analysera och värdera säkerhetsrisker hos dig som kund kan vi föreslå effektiva åtgärder. Vi verkar för att minska antalet incidenter som stoppar eller försenar er absolut viktigaste tillgång – er leveransförmåga. Om den inte kan upprätthållas, kan det i värsta fall leda till skadade relationer och intäktsbortfall. Om något ändå händer ser vi till att avsevärt minska eventuella kostnader genom att agera snabbt för att minimera eventuella risker och skador.

................................................................................................
Nokas Security AB är ett auktoriserat bevakningsföretag och medlem i bransch-organisationen SäkerhetsBranschen och samarbetar med SVEPARK.


 • ISO-certifierade

  Först i Sverige

  Den 1 april 2003 erhöll vi, som första bevakningsföretag i Sverige, certifikat enligt ISOs standarder för kvalitets- och miljöledningssystem. Sommaren 2011 erhöll vi certifikat enligt AFS 2001:1

  Certifieringen är en kvalitetsstämpel och syftar till att säkerställa kvaliteten på våra tjänster gentemot marknaden såväl som att ha ett internt verktyg för kontroll och uppföljning. 

  Målet är än nöjdare kunder, bättre lönsamhet och effektivitet i verksamheten. Alla processer i företaget, från rekrytering till utförande av bevakning finns beskrivna i vårt lednings- och verksamhetssystem. Detta ligger till grund för hela vår verksamhet och utvärderas varje år av externa revisorer, som ser till att vi följer upp och dokumenterar arbetsätt och processer.

   

  Vi är i dag certifierade enligt:

  • ISO 9001:2008, kvalitet 
  • ISO 14001:2004, miljö
  • SSF 136:4, larmcentral
  • AFS 2001:1, arbetsmiljö

  iso certifieringar
 • Verksamhetsidé, vision & mål


  Verksamhetsidé

  Nokas är totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering, för offentlig och privat verksamhet.

  I ett samspel mellan människor och tekniska lösningar tryggar vi liv och egendom, dygnet runt, landet runt, bättre än någon annan!


  Vision

  Europas ledande totalleverantör av trygghet för människor och värden


  Övergripande mål

  Vi ska leverera rätt kvalitet med stor flexibilitet och lyhördhet till marknaden.

  Våra medarbetare ska känna motivation och engagemang i sitt arbete.

  Vi ska uppfattas som en trygg och säker part i säkerhets- och bevakningsfrågor

 • Lednings- & Verksamhetspolicy
  Vi tillgodoser kundens behov av trygghet genom att:

  • ta ansvar för väl genomtänkta säkerhetslösningar
  • motiverade medarbetare erbjuder kompetens och serviceanda
  • skapa och utveckla god kundrelation och hög tillgänglighet
  • ständigt förbättra vår verksamhet för att öka kundtillfredsställelsen och lönsamheten
  • förebygga miljöstörning och i valsituationer väga in de miljöeffekter valet får 
  • ha en arbetsmiljö som ger alla medarbetare en god fysisk och psykisk hälsa
  • vara en attraktiv arbetsgivare som visar respekt och jämställdhet bland människor
  • följa gällande lagar och förordningar för verksamheten
  Anders Lönnebo
  VD

 • Hållbart företagande

  Hållbart företagande

  Nokas bidrar till ett hållbart samhälle genom att ge företag och individer möjligheten att göra affärer på en rättvis spelplan. För att lyckas med detta arbetar vi efter att själva bygga ett hållbart företagande.

   

  Vi vet att vi hela tiden kan bli bättre

  Utifrån inställningen att vi hela tiden kan bli bättre arbetar vi med att skapa ett hållbart företagande. För att ord ska leda till handling arbetar vi i projekt för att uppnå tydliga resultat. Detta har bland annat lett till att vi idag är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008, miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och att vi sommaren 2011 erhöll ett certifikat enligt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 som visar att vi arbetar med att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.


  En trygg person bidrar till en trygg omgivning

  För att skapa ett tryggt och välfungerande samhälle behövs trygga individer. Vi påverkas alla starkt av den omgivning vi befinner oss i. Är vår arbetsmiljö avslappnad och trevlig presterar vi bättre och blir mer engagerade.

  Hos oss på Nokas möter många av våra medarbetare en hård miljö. Därför är det extra viktigt för oss att underlätta deras vardag så att de kan fortsätta agera som mjuka och trygga människor. Vi lägger därför extra omsorg vid att skapa säkra arbetsförhållanden. Det är bland annat därför vi är stolta över vårt systematiska arbetsmiljöarbete som under 2011 resulterade i att vi numera är AFS-certifierade. Utifrån detta fortsätter vi att utveckla den dagliga verksamheten så att den hela tiden tar hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

  En positiv grundsyn på människan

  Med hjälp av vår uppförandekod och ledarskapsfilosofi arbetar vi för att ge alla medarbetare möjlighet till dialog och utrymme för reflektion. Vårt arbete utgår från vår värdegrund och bygger på att vi har en positiv grundsyn på människan. 


  Detta tillsammans med modet att agera utgör grunden för hur vi tror att man bygger en sund kultur på en arbetsplats. Vårt interna samarbete ska alltid präglas av respekt och en vilja att se människor lyckas.

  I vårt arbete med likabehandling tror vi på värdet av att se olika människors egenskaper och på att stärka varandras olika kompetenser och bakgrunder för att nå en starkare helhet. Utbildning, information och utrymme för dialog är centralt i vår strävan att hela tiden bli bättre.

  Välkommen att kontakta oss för frågor och synpunkter!

  För mer information om hur vi skapar hållbara affärer, vårt miljöarbete och vårt arbetar med en hållbar arbetsmiljö kontakta Karl Sandberg via karl.sandberg@nokas.com eller på telefon 08-619 50 50.